Rękojmia przy montażu

Rękojmia montaż

Rękojmia przy montażu Rękojmia za wady produktu stanowi ustawową ochronę kupującego przewidzianą na wypadek ujawnienia się wad rzeczy sprzedanej. Zakres uprawnień nabywcy towaru wynika wprost z przepisów Kodeksu Cywilnego i podlega pewnym modyfikacjom, w zależności od tego czy kupującym jest konsument (prawa konsumenta) czy przedsiębiorca. Rękojmia przewidziana została na wypadek ujawnienia się wad tkwiących w rzeczy sprzedanej, ale może być realizowana także w sytuacji, gdy wady powstały na skutek…

Więcej...

Umowa najmu

umowa najmu co powinna zawierać

Umowa najmu Umowa najmu stanowi typową nazwaną umowę uregulowaną w sposób szczegółowy w przepisach kodeksu cywilnego, której istotą jest oddanie rzeczy przez wynajmującego najemcy do użytkowania za określonym czynszem. Umowa może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. W praktyce strony często nie zważając na faktyczny charakter zapisów umowy najmu, nazywają umowę najmu umową dzierżawy. Umowa dzierżawy stanowi natomiast oddzielną umowę, której cechą istotną jest oddanie rzeczy dzierżawcy do…

Więcej...

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego - porady prawne

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego powinien zostać sporządzony i udostępniony kupującym przez każdego sprzedawcę prowadzącego sprzedaż na odległość, za pośrednictwem sieci internetowej. Obowiązek stworzenia i opublikowania regulaminu wynika bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności ustawy: z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W zależności od faktu, czy sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów na rzecz…

Więcej...

Rękojmia

Rękojmia porady prawne i prawa konsumenta

Rękojmia Rękojmia stanowi kodeksowe zabezpieczenie roszczeń kupującego na wypadek ujawnienia się wad towaru. Instytucję rękojmi uregulowano szczegółowo w przepisach Kodeksu cywilnego, gdzie znalazły się szczegółowe rozwiązania dotyczące zarówno uprawnień przedsiębiorców jak i konsumentów. Obecnie bowiem pełna regulacja dotycząca rękojmi za wady towaru w stosunku do kupujących będących konsumentami umieszczona jest bezpośrednio w Kodeksie Cywilnym, a nie w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, która…

Więcej...