Rękojmia przy montażu

Rękojmia montaż

Rękojmia przy montażu

Rękojmia za wady produktu stanowi ustawową ochronę kupującego przewidzianą na wypadek ujawnienia się wad rzeczy sprzedanej. Zakres uprawnień nabywcy towaru wynika wprost z przepisów Kodeksu Cywilnego i podlega pewnym modyfikacjom, w zależności od tego czy kupującym jest konsument (prawa konsumenta) czy przedsiębiorca.
Rękojmia przewidziana została na wypadek ujawnienia się wad tkwiących w rzeczy sprzedanej, ale może być realizowana także w sytuacji, gdy wady powstały na skutek nieprawidłowego zamontowania bądź uruchomienia. Dochodzenie roszczeń w takim wypadku jest jednak ograniczone do dwóch sytuacji wskazanych bezpośrednio w przepisach ustawy, tj. w przypadku gdy:
– nieprawidłowy montaż lub uruchomienie rzeczy skutkujące powstaniem wad zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność,
– ww. czynności zostały wykonane przez kupującego, który postąpił jednak według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
Z powyższego wynika, że w korzystniejszej sytuacji znajduje się nabywca towaru, któremu sprzedawca lub osoba działająca na zlecenie sprzedawcy (np. serwis montażowy) przedmiot zamontował. W przypadku gdy rzecz montowana jest przez konsumenta, w razie sporu badane będzie czy wykonał on wszystkie czynności zgodnie z otrzymana instrukcją. Montaż rzeczy, polegający często na np. połączeniu jej z innymi urządzeniami nie wyklucza zatem możliwości powoływania się na rękojmię, w przypadku ujawnienia się jej wad.

Wady a demontaż

Ustawa reguluje także w osobnym przepisie realizację roszczeń związanych z ujawnieniem się wad rzeczy zamontowanej, a związanych najczęściej z koniecznością demontażu takiego przedmiotu w celu jego naprawy lub wymiany. Zgodnie z regułą kodeksową, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę, kupujący jest natomiast upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.
Sprzedawca może jednak odmówić demontażu i ponownego zamontowania rzeczy, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej, jednakże zasada ta doznaje modyfikacji w sytuacji gdy kupującym jest konsument. W takim wypadku, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania – jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.