Alimenty w małżeństwie (między małżonkami)

Alimenty w małżeństwie

Alimenty między małżonkami

W trakcie trwania małżeństwa na obu małżonkach ciąży obowiązek wzajemnej alimentacji i utrzymania wspólnie założonej rodziny. Zasada ta wynika wprost z art. 27 Kodeksu rodzinnego, gdzie dodatkowo wskazano, że zakres tego obowiązku  zależy od sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych każdego małżonka. Ponadto, zgodnie z regułą kodeksową, zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
Z powyższego wynika, że małżonek posiadający silniejszą pozycję ekonomiczną i możliwości zarobkowania powinien zapewnić rodzinie utrzymanie, gwarantując wszystkim członkom rodziny (dzieciom i współmałżonkowi), tzw. równą stopę życiową.

Wypłata wynagrodzenia do rąk współmałżonka

Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.
Nakaz, o którym mowa powyżej zachowuje moc mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Uzyskanie ww. nakazu wymaga skonstruowania i wniesienia do sądu odpowiedniego wniosku przez jednego z małżonków.